SatPlate SatPlate
  Ģąćąēčķ » Źąņąėīć » ???°???µ?‚ ?•???????‹?? Ģīč äąķķūå  |  Źīšēčķą  |  Īōīšģčņü ēąźąē   
Šąēäåėū
Čķōīšģąöč’
???????????»???? ???’
  ???°???µ?‚ ?•???????‹??
  ???°???µ?‚ ???µ?‚????????
  ???°???µ?‚ ?????‡??????
  ???°???µ?‚ ???°?€ ?„???‚?±???»
???‚?? ???»????
???????‚?????µ???‚ ???’
?? ???°??
Äīńņąāźą č āīēāšąņ
Įåēīļąńķīńņü
Óńėīāč’ č ćąšąķņčč
Ńā’ęčņåńü ń ķąģč
???°???µ?‚ ?•???????‹??

«?•???????‹??»

?”?????‚???? ?? ???°???µ?‚?? «?•???????‹??» ?????µ???????‚?°???»?????‚ ?????»?????? «?•???????‹??» ?? «?•???????‹?? ?????»???‚??»

188 ?‚?µ?»?µ???°???°?»????, ?????µ???? ?????‚?????‹?… 33 — ?? ?„???????°?‚?µ HD, ?° ?‚?°???¶?µ 36 ???°?????????‚?°???†????! ?????»?µ???°?‚?µ?»???????µ ???????? (?? ?‚.?‡. ?? ?„???????°?‚?µ ???‹?????????? ?‡?µ?‚???????‚?????° ?‚?µ?»?µ???°???°?»?°?… «?????????????µ???????? HD», «?????‚?????????¶?µ?‚?????µ HD», «???µ???µ???????µ HD», «???°?€?µ HD», ?????????»???????‹?µ ???‚?µ?‡?µ???‚???µ?????‹?µ ?? ?·?°?????±?µ?¶???‹?µ ?„???»?????‹ ?±?µ?· ???µ???µ???‹?????? ???° ???µ???»?°???? ?? ???µ???????????? «?????????·?°?»?‹ «???????????»???? ???’», ?????·?‹???°?»?????‹?µ ?‚?µ?»?µ???°???°?»?‹ ?? ?€???????????? ???‹?±???? ???°?????????‚?°???†???????µ???µ???? ?????µ?????°?»?????‹?µ ?„???»?????????‹?µ ?‚?µ?»?µ???°???°?»?‹ ?????¶???? ???????‚???µ?‚?? ?? ???°???µ?‚?µ «?•???????‹??»! 1200??/??????

27

???µ?????‹?? ???°???°?» HD ? ?????????? HD
???????????????°?· HD-1
???????????????°?· HD-2
 Animall Family HD  Eureka HD FOX HD MGM HD MTV Live HD  
Nickelodeon HD ?•???° HD Discovery HD Showcase Animal Planet HD Trace Sports HD ?????????‚ 1 HD image031 ???…???‚?????? ?? ???‹?±?°?»???? HD image035  
Nat Geo Wild HD ?????????????µ???????? HD ?????‚?????????¶?µ?‚?????µ HD ???µ???µ???????µ HD ???°?€?µ HD RTG HD National Geographic HD image053 image055  
Travel+ adventure HD Teletravel HD Fashion One HD Outdoor Chanel HD Life HD image065

5???±?‰?µ???????????????????µ

???µ?????‹?? ???°???°?» ? ?????????? 1 ?????’ ? ?????????? ?? ? ?????????? 2 ? ?????????? 24 ?????‚?‹?? ???°???°?» ?????  ?—???µ?·???°  
?????·???°???°?‚?µ?»?????‹?µ 
?????·???°???°?‚?µ?»?????‹?µ
???µ?»?µ???°?„?µ Russi?°n Travel Gude RT ?” NHK WORLD TV ?•???° Travel+Adventure ???µ?»?µ?????‚?µ?€?µ???‚?????? Nat Geo WILD National Geografic  
?????‚?? ???»???? Nano-TV 365 ?????µ?? ???…???‚?????? ?? ???‹?±???»???? Zoo TV ?????‚?µ???µ???????µ-???’ English Club TV ?????…????-???’ ?????? ???»?°???µ?‚?°  
?????‚???????? ???°?????° 2.0 ???”?? ?—?°?????????????‹??
? ?°?·???»?µ???°?‚?µ?»?????‹?µ 
? ?°?·???»?µ???°?‚?µ?»?????‹?µ
Zee TV ?????? comedy ???µ???µ?† ?????? ?????‚?????†?° ?????‡???°-???’ TV5MONDE ???°???°?»-?”???????µ?? ???????µ?????? ???’  
?????? love ?”?????°?€?????? ? ?°?· ???’ ? ?µ?? ???’ Style-TV ???°???°?„?°??-???’ 8 ???°???°?» ??????
???????????µ?‰?µ?????µ 
???????????µ?‰?µ?????µ
?’???µ???? ?????°??-???’ ?????? ???????· ?’???µ???‚?µ-? ?¤ ??? ?? ???“? ??-???’ ???‚???°???°-???’
?????·?‹???°?»?????‹?µ 
?????·?‹???°?»?????‹?µ
?????·-???’ Dange-TV Europa plus-TV A-ONE RU-TV 9 ?????»???° ?›??-?????????? ???°????????-???’ Bridge TV  
Rusong-TV Topsong
? ?µ?????????°?»?????‹?µ 
? ?µ?????????°?»?????‹?µ
?????…?‹?· 24 TV ?“???±?µ???????? ?????°?» ? ?µ???????? ???????° ???’ ?????? ?‘?µ?»???????????? ?????±?°???? 24 ?????±???‚?° 360 ?????????????????????µ ???????????°-24 ???°?????‚-???µ?‚?µ???±??????  
?????????€?µ?‚???? ?®?¶???‹?? ???µ???????? ?”???? ???µ???µ?? ?‘???? ???’ ?¦?µ???‚??
?­?‚?????‡?µ???????µ 
?­?‚?????‡?µ???????µ
?”?°???µ???‚?°?? ?????’-???»?°???µ?‚?° ?“?????·???‹??
?”?µ?»?????‹?µ 
?”?µ?»?????‹?µ
? ?‘??  
Ļšīäīėęčņü
Źīšēčķą Ļåšåéņč
1 x ? ?µ???????µ?? HUMAX VA-4SD ?????’ ???»???? ?›?°???‚ (?????’+ ?›
1 x ?????????»?µ???‚ "???????????»???? ???’" FULL HD ???????µ???????
1 x ???°???‚?° "???????????»???? ???’" ?????‡??
1 x ?????»???‚ ???»?? SkyStar
1 x ?????»???‚ ???»?? TeVii
1 x ? ?µ???????µ?? GS-U510 (???????????»???? ???’ HD) ?? ???°???‚???
1 x ???????‚???°???‚?‹ "? ?°???????° ?????‚?µ?????µ?‚" ?‚?°?????„ DI
1 x ???????‚???°???‚?‹ "? ?°???????° ?????‚?µ?????µ?‚" ?‚?°?????„ DI
1 x ?????????»?µ???‚ ? ?°???????° ???’ ?? ???µ???????µ?????? World V
1 x ?????????»?µ???‚ ???µ?»?µ???°???‚?° ?? ???µ???????µ?????? Globo
1 x ?????????»?µ???‚ ???µ?»?µ???°???‚?° ?? ???µ???????µ?????? Globo
1 x ?????????»?µ???‚ ???????‚???????????????? ?????‚?µ?????µ?‚?° ??
1 x ?????????»?µ???‚ ???????‚???????????????? ?????‚?µ?????µ?‚?° ??
1 x ?????????»?µ???‚ ???????‚???????????????? ?????‚?µ?????µ?‚?° ??
1 x ? ?µ???????µ?? ???»?? ? ???????? ???’ (?????‚?????????µ ???’) RI
1 x ? ?µ???????µ?? ???»?? ? ???????? ???’ (?????‚?????????µ ???’) RI
1 x ?????????µ???‚???? RG-45
1 x ? ?µ???????µ?? ???»?? ? ???????? ???’ (?????‚?????????µ ???’) RI
1 x ?????????»?µ???‚ ?????‚?????????µ ???’ (? ????????) ?? ???µ?????
1 x ???°?±?µ?»?? UTP 5e ?????‚?°?? ???°???° (1??)
1 x ?????????»?µ???‚ ?????‚?????????µ ???’ (? ????????) ?? ???µ?????
1 x F-?????????µ???‚???? RG6
1 x ???°?±?µ?»?? Digiflex RG-6 (1??)
1 x ?????????»?µ???‚ ?????‚?????????µ ???’ (? ????????) ?? ???µ?????
1 x ?????????»?µ???‚ ?????‚?????????µ ???’ (? ????????) ?? ???µ?????
1 x ? ?µ???????µ?? ???»?? ? ???????? ???’ (?????‚?????????µ ???’) RI
159'790.00?????±.
Ėčäåšū ļšīäąę
01.USB-???????µ?? Huawei E1550 ?????????????°?» (?»???±???? ?????µ?
02.?????????»?µ???‚ "???????????»???? ???’" FULL HD ???????µ???????
03.???°?±?µ?»?? Digiflex RG-6 (1??)
04.F-?????????µ???‚???? RG6
05.SatFinder ???·???µ?????‚?µ?»?? ???°?????????°?»?????????? ??????
06.DVB-S2 ???°???‚?° TeVii DVB-S2 S660 USB ( ?? ?????»???‚???? )
07.LX-LST40 0.3 db 10.7-12.75 GHz ?? ???±?»???‡?°?‚?µ?»?µ?? ?»?????
08.RUIM ???°???‚?° Skylink (?????°???»??????) ???????????? ????????
09.DVB-S2 ???°???‚?° TeVii DVB-S2 S660 USB ( ?±?µ?· ?????»???‚?° )
10.DVB-S2 PCI-E Tevii S470 PCI (?±?µ?· ?????»???‚?°)
Įūńņšūé ļīčńź
 
Āāåäčņå ńėīāī äė’ ļīčńźą.
Šąńųčšåķķūé ļīčńź
Ļšīčēāīäčņåėč
Ķīāčķźč Ļåšåéņč
???????µ?? ?????°???»?????? Airplus MCD-800 Skylink
???????µ?? ?????°???»?????? Airplus MCD-800 Skylink
2'500.00?????±.

Copyright © 2008-2018 SatPlate
Ķąų ņåėåōīķ 8 (495) 973-1993